HOME | JUDECATORI | PROCURORI | C.S.M | JURINDEX | INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE | MINISTERUL JUSTITIEI | CURTEA CONSTITUTIONALA
avocati mediatori executori lichidatori notari publici portalul Instantelor contact
24.06.2013 | Rodica BULIGA
La finele fiecarei zile lucratoare, unitatile teritoriale ale trezoreriei statului vor vira o cota de 30% din suma colectata in contul de venituri al bugetului local in ziua respectiva in contul de venituri al bugetului de stat `Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru`
facebook   yahoo   printeaza    
Sumele achitate ca taxe judiciare de timbru vor creste si de 25 de ori. Vor fi si taxe noi (II)
Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta obtinut de Mediafax, intregul sistem actual al taxelor judiciare de timbru va fi schimbat. Cuantumul sumelor achitate ca taxe judiciare de timbru va fi majorat in unele cazuri si de 25 de ori. Timbrul judiciar va fi eliminat, urmand sa fie introdusa, insa, si obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru unele categorii de cereri care in prezent sunt scutite de la plata.

 

Astfel, in materia executarii silite, cererile pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu, vor fi taxate cu 20 lei, iar cererile de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, vor fi taxate cu 50 lei. In cazul contestatiei la executarea silita, taxa va fi calculata la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei. Alte categorii de cereri care vor fi taxate sunt cele prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere (cu 20 lei), cele in legatura cu masurile asiguratorii (cu 100 lei) si contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei (cu 20 lei).

Cand cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1.000 lei, iar in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate.

Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice vor fi taxate cu 300 lei pentru inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora, cu 200 lei pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea dialogului social, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora si cu 100 lei pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora.

Actiunile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator vor fi taxate cu 100 lei pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora, ori pentru restabilirea dreptului atins, cu 100 lei pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului si cu 300 lei pentru cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca.

Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii privind procedura insolventei, al Ordonantei privind falimentul institutiilor de credit si al Legii privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari vor fi taxate cu 200 lei.

Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului se taxeaza cu 100 lei.

Taxele judiciare de timbru pentru cererea de divortintemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Codul civil va fi de 200 lei, pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil va fi de 100 lei, pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil va fi de 50 lei. Cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii va fi taxata cu 50 lei, iar pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei va fi aplicata o taxa de 20 lei pe fiecare cerere. Orice alta cerere referitoare la raporturile de familie, neevaluabila in bani, va fi taxata cu 20 lei, daca nu sunt scutite de taxa de timbru.

In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege vor fi taxate cu 50 leipentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui alt inscris, si cu 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei in cazul acelor cereri cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ.

Vor fi taxate cu 20 lei cererile formulate potrivit Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti, plangerile impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile si cererile pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc.

In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei, iar actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului, se taxeaza cu 50 lei, conform proiectului citat.

Vor fi taxate cu 20 de lei actiunile, inclusiv cererile pentru exercitarea cailor de atac, pentru incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate in aceste litigii, precum si cele referitoare la raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special.

Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat se taxeaza cu 20 lei. Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti vor fi taxate cu 50% din taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta, dar nu mai putin de 20 de lei, si din taxa datorata la suma contestata, in cazul cererilor si actiunilor evaluabile in bani, dar nu mai putin de 20 de lei.

Recursul impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 100 lei daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila. In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani, recursul de taxeaza cu 50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei; in aceeasi ipoteza, pentru cererile neevaluabile in bani, cererea de recurs se taxeaza cu 100 de lei.

Se taxeaza cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva unor hotarari judecatoresti, respectiv cele pentru incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj, incheierea de suspendare a judecarii cauzei si hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant.

Se taxeaza cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva altor hotarari judecatoresti, respectiv cele prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat, prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins, prin care s-a luat act de renuntarea la judecata si prin care se incuviinteaza invoiala partilor.

Pentru formularea contestatiei in anulare se datoreaza taxa de 100 lei. Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza anual cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Justitiei.

Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbruactiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale, stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala, obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere, stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept, adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin, protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie, exercitarea drepturilor electorale, cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea, stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Taxele judiciare de timbru vor fi datorate atat pentru judecata in prima instanta, cat si pentru exercitarea cailor de atac. Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.

Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta privind ajutorul public judiciar in materie civila. Instanta va acorda si persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti,n cazul in care cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate, iar plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt indisponibilizate, se mai arata in documentul citat.

La finele fiecarei zile lucratoare, unitatile teritoriale ale trezoreriei statului vor vira o cota de 30% din suma colectata in contul de venituri al bugetului local in ziua respectiva in contul de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, deschis la unitatile trezoreriei statului, codificat cu codul de identificare fiscala al Ministerului Justitiei.

 


Cuvinte cheie: taxe judiciare de timbru, modificari, ordonanta de urgenta, cuantum, majorari
 
ALTE TITLURI
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.magistrati.ro se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor.
© Copyright SC Avocatura.com SRL 2005-2020 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2011-2020